Tahtiosoitukset

Tahtiosoituksen ylempi numero kertoo yhteen tahtiin mahtuvien tahdinosien lukumäärän ja alempi numero tahdinosien aika-arvon. Esim. 6/8 = kuusi kahdeksasosaa. Huomaa, että tahtiosoitus ei välttämättä osoita tahtilajin iskutusta; esim. 6/8-tahtilajissa iskun aika-arvo on tyypillisimmin pisteellinen neljäsosa. Valitse käyttämäsi tahtiosoitus huolella: sen tulee vastata asianomaisen tyylilajin/poljennon yleistä käytäntöä, ja sen tulisi johtaa mahdollisimman selkeään ja ymmärrettävään notaatioon. Käyttämäsi tahtiosoitus vaikuttaa oleellisesti nuottien ryhmittelyyn ja välistykseen tahdissa (ks. lisää kohdista 8., palkit ja 10., nuottien välistys).

Tahtiosoitus merkitään kappaleen alkuun. Kummankin numeron korkeus on kaksi viivaston väliä.
Käsinkirjoitetussa stemmassa tahtiosoitus voi olla isompikin. Molemmat numerot ovat tällöin kolmen välin korkuisia:
Yksiviivaiselle nuottiviivastolle tahtiosoitus sijoitetaan viivan kahta puolen:
Tahtiosoitus sijoitetaan aina avaimen ja sävellajin etumerkinnän jälkeen. Toisin kuin avainta ja etumerkintää, tahtiosoitusta ei toisteta joka rivillä:
Jos tahtilaji vaihtuu, uusi tahtiosoitus vaikuttaa kaikkiin sitä seuraaviin tahteihin, aina seuraavaan mahdolliseen uuteen tahtiosoitukseen saakka. Vaihtuva tahtiosoitus merkitään aina tahtiviivan jälkeen:
Jos tahtilaji vaihtuu viivaston alussa, merkitään edellisen viivaston loppuun, viimeisen tahtiviivan jälkeen muistutustahtiosoitus. (Huomaa: ei kaksoisviivaa!) Uusi tahtiosoitus merkitään normaalisti uuden viivaston alkuun, nuottiavaimen ja mahdollisen etumerkinnän jälkeen:
Kohotahti ei saa omaa tahtiosoitusta. Tahtiosoitus ilmaisee siis mahdollista kohotahtia seuraavan täyden tahdin tahtilajin:
Seuraava: 8. palkit

© 2007 Jere Laukkanen